hovedside nyheter om oss basketball turngruppa vulkanhallen ung i centrum slurpen festlokalet lenkerHovedside > Ung i Centrum > Målsetting


Organisasjon


Ekspandere UIC til en nasjonal organisasjon.
Ung I Centrum vil sette seg som mål å bli en nasjonal organisasjon. UIC mener de selv sitter med en kompetanse som kan overføres også til andre deler av landet, både i urbane og mindre byrelaterte områder. For å kunne nå et sliktmål kreves det mye arbeid av ulik art. Dette innenfor styrearbeid, økonomi, lovgivning e.t.c. Det vil likevel være et overordnet mål for UIC å gå nasjonalt.

Tidligere har UIC konsentrert sitt arbeid, samarbeid og virkemidler inn mot idretten og organisasjonen Centrum Tigers Idrettsforening. Dette har medført stor og suksessfull kompetanse innenfor forebyggende arbeid, men samtidig har dette også utelukket mange trengende barn og unge. Ikke alle faller innenfor idrettens virke. Derfor ønsker nå UIC å trekke til seg nye samarbeidspartnere, på flere ulike felter, og samtidig bruke de samme arbeidsverktøy som har vært vellykket tidligere.

Utvide samarbeidsforeninger til å gjelde også de utenfor idretten. Database og informasjonsvirksomhet.
Ung I Centrum ønsker å gå aktivt inn i en dialog med andre interesseorganisasjoner for å fremme bredden på det forebyggende arbeidt. UIC ønsker å dele egne erfaringer med disse organisasjonene og drive delvis opplæring slik at de nye organisasjonene har kapasitet og kompetanse nok til å ta de søkende unge imot. UIC ønsker å kunne tilby barn og unge innenfor sitt nedslagsfelt et bredere aktivitetstilbud enn kun idretten. Dette engasjementet kan også utvikles til å gjelde andre områder enn kun aktivitet. UIC vil også kunne hjelpe trengende innenfor områder som sosialhjelp, familiekonflikter e.t.c. I samme arbeid må det derfor jobbes hardt med å opprette en god og fungerende database som skal inneholde alle eksisterende og potensielle samarbeidspartnere, lokale og nasjonale.

Gå mer aktivt inn, i samarbeid med eksterne foreninger, om å få ansvaret for driften av flere idretts- og aktivitetsarenaer.
Ung I Centrum ønsker gjennom sin erfaring og kompetanse å øke sin virksomhet innenfor drift av ulike idrettslige- og aktivitetsarenaer. Dette være seg rene idrettshaller, flerbrukshaller og utendørsanlegg. I Oslo, som i flere andre byer, er det de lokale idrettsforeningene som får ansvaret for driften av et nytt eller eksisterende anlegg. Mange foreninger sliter med de samme problemene. Det går bl.a. på vaktmestertjenester, drift, kommersielle inntjeningskrav og arbeidsgiveransvar. Flere idrettsklubber ender opp med å bruke betydelig energi, tid, kapasitet og økonomi på andre ting enn det de i utgangspunktet ønsket, nemlig å drive idrett. Den største negative konsekvensen er en dårligere økonomi som i siste instans går utover de barn og unge som er avhengig av et godt tilbud.

En annen sak er også at UIC kan komme godt ut av en slik målsetting, både økonomisk og gjennom en bredere eksponering av eget varemerke. Gjennom et godt styrearbeid og gode rapporterings- og regnskapsarbeid vil det ligge muligheter for en kommersiell fortjeneste som igjen bidrar til å gjennomføre et bedre arbeid utad, også på det nasjonale plan.

Gå mer aktivt inn for at barn og unge skal kunne opprette og drive egne tiltak på egne vilkår.
Ung I Centrum ønsker også å bistå som en veileder ovenfor barn og unge som selv ønsker å opprette nye tiltak og aktiviteter. Dette kan eksempelvis være et ønske om å gjenopprette tilbudet om en lokal fritidsklubb. UIC ønsker å bistå i et slikt arbeid.

Gå mer aktivt inn for å skape et tettere samarbeid med kvinner fra fremmedkulturelle bakgrunner.
Ung I Centrum ønsker å øke samarbeid med kvinner fra fremmedkulturelle bakgrunner. UIC mener at et slikt arbeid er viktig da mange av disse kvinnene også er mødre til de samme barn og unge vi driver vårt arbeid rettet mot. Man ser også en større utfordring når det gjelder ungdom som blander seg med mennesker fra andre religioner og kulturer enn sine egne. Spesielt blant annen og tredje generasjons innvandrere. Dette har vist seg å være farlig. Dette er et område vi har lite kompetanse på, men vi kan formidle en trygg kontakt til andre etater og organisasjoner som håndterer dette på en god måte.

Gå aktivt inn for å finne egne tilholdslokaler.
Ung I Centrum bør jobbe mot å kunne skaffe seg egne tilholdslokaler. Det vil ikke være nok for UIC å kun drive telefonisk kanaliseringsarbeid. Det vil etter hvert være viktig for UIC å ha et sted i sitt nærmiljø hvor barn og unge kan komme og få en direkte kontakt og svar på det de lurer på og søker etter. Lokalene vil også kunne brukes som et trygt tilholdssted for de mer løse individene, de vil kunne brukes til selvstendige aktiviteter drevet av de samme barn og unge. En viss utleie vil også påregnes. Et viktig poeng med et eget hus for UIC den nøytrale sonen dette gir. Med opprettelsen av en database er steget frem til å også operere som et informasjonshus kort. Et slikt hus kan være det lille verneverdige huset på Kuba. Blir det drift i dette huset vil dette også oppgradere et område på Kuba som i dag er noe mørklagt. Et annet forslag vil være å finne noe på næringstomten bak Vulkanhallen, ved Bellona sine lokaler i dag.

Til toppen
 
Filosofien
Målsetting
Økonomi
Arbeidsverktøy
Etikk
Aktivitetsgrener  
Samarbeidspartnere
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klubbhus – Vulkan Flerbrukshall – Maridalsveien 17, 0175 Oslo - tlf.: 22 99 11 00  faks: 22 99 11 02 – post@centrumtigers.no